Guziki

Sposób załatwiania spraw

Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w urzędzie regulują w szczególności przepisy:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Główne zasady załatwiania spraw przez Przedszkole:

 1. zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami,
 2. terminowo, bez zbędnej zwłoki,
 3. przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
 4. przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania,
 5. sprawy są załatwiane w formie pisemnej.

Warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Przedszkole załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.

Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy).

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia, co do istoty albo w inny sposób jej zakończenie, wynosi dwa miesiące od dnia wniesienia sprawy do Przedszkola.

W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Organu prowadzącego Przedszkole nr 286 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola nr 286 w Warszawie.

Skargi i wnioski

Dyrektor Przedszkola nr 286 przyjmuje interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godz. 16.00 - 17.00.

Wicedyrektor Przedszkola nr 286: w każdą środę w godz. 08.00 – 09.00

Interesanci mogą być również przyjęci w każdym innym, dogodnym dla obu stron czasie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania.

Kancelaria odsługuje interesantów w dni robocze w godzinach: 07.30-15.30.

Przedszkole nr 286 w Warszawie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.p.a. treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Statut został opracowany na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy Wprowadzające Ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, art. 322 , ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649), ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 356), uchwały nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dn.25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zarządzenia nr 220/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez m. st. Warszawę do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-12-2017 - Edycja treści.

20-02-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 320