Guziki

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole nr 286 organizuje dzieciom w godzinach pracy placówki nieodpłatne dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające
  • zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej
  • zajęcia wprowadzające w świat języka angielskiego

prowadzone według własnych programów przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Ponadto nauczyciele Przedszkola nr 286 pracujący w poszczególnych grupach dziecięcych prowadzą nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla wszystkich chętnych dzieci w godzinach pracy Przedszkola.

Zajęcia te wspomagają treści edukacyjne przekazywane dzieciom przez nauczyciela w czasie grupowych zajęć programowych oraz rozwijają indywidualne zainteresowania i talenty dzieci, bazując na dziecięcej twórczości własnej.

Poprzez takie działania kształtujemy u dzieci gotowość do podjęcia nauki w szkole, doskonalimy umiejętności, rozwijamy samodzielność, śmiałość, pomysłowość i wyobraźnię.

Zajęcia te obejmują:

  1. plastykę - praktyczne zapoznanie dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi, wspomagającymi rozwijanie wyobraźni i percepcji wzrokowej, rozbudzającymi zainteresowania artystyczne, rozwijającymi twórczość artystyczną i konstrukcyjną, wzmacniającymi motywację do działania oraz wiarę we własne siły i umiejętności 
  2. umuzykalnienie – aktywne słuchanie utworów muzycznych (także z zakresu tzw. muzyki poważnej), śpiewanie piosenek, gra na własnoręcznie wykonanych instrumentach perkusyjnych, oraz zabawy w rytmy i zagadki rytmiczno - muzyczne, wspomagające rozwój słuchu fonematycznego i umiejętność koncentracji uwagi oraz pamięć słuchową,
  3. teatr - zabawy dramowe i parateatralne z wykorzystaniem rekwizytów i pacynek, rozbudzające inwencję twórczą, rozwijające wyobraźnię, ćwiczące pamięć i wyraźną mowę, dające dzieciom możliwość samoprezentacji oraz wzmacniające umiejętności działania w zespole rówieśniczym,
  4. zabawy ruchowe w salach zabaw i w ogrodzie oraz zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne i Paula Dennisona, wzmacniające sferę emocjonalną dzieci oraz rozwijające sprawność fizyczną, doskonalące zwinność, szybkość, równowagę ciała i koordynację wzrokowo - ruchową, uczące zasad bezpieczeństwa i przestrzegania zawartych umów, a także odpowiedzialnego postępowania wobec współuczestników i poszanowania przestrzeni zajmowanej przez współćwiczących,
  5. edukację matematyczną, zgodnie z koncepcją „Dziecięcej matematyki” prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i mgr Ewy Zielińskiej, wspomagającą rozwój umysłowy dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych zdolności, umiejętności i możliwości,
  6. zabawy z literami prowadzone z elementami metody Ireny Majchrzak, rozwijające gotowość dzieci do nauki czytania (globalne odpoznawanie wyrazów, różnicowanie, poznawanie liter i doskonalenie techniki czytania),
  7. spotkania z przyrodą - obserwacje przyrody w ogrodzie, podejmowanie prac ogrodniczych na terenie patio i w ogródku warzywnym, słuchanie wybranych pozycji literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej; wykorzystywanie materiału przyrodniczego do zabaw oraz zajęć plastycznych i matematycznych.

Po godzinach pracy Przedszkola nr 286 odbywają się dla chętnych odpłatne zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, tańca nowoczesnego i integracji sensorycznej, prowadzone przez zewnętrznych organizatorów (szczegóły są dostępne na stronie internetowej placówki.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-12-2017 - Edycja treści.

27-09-2017 - Edycja treści.

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-11-2013 - Edycja treści.

08-04-2013 - Edycja treści.

16-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 382