Guziki

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Na podstawie uchwały Nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, która weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w Przedszkolu nr 286 przez 11 godzin dziennie, tj. od godz. 6.30 do godz. 17.30 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.

Odpłatność za żywienie

Rodzic deklaruje na cały miesiąc wolę korzystania przez dziecko z dwóch albo trzech posiłków. Zgłoszenia planowanej zmiany deklaracji posiłków prosimy dokonywać u nauczyciela grupy lub w sekretariacie, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zmiana będzie obowiązywać. 

Korzystanie przez dziecko z trzech posiłków w wybranym dniu skutkuje odpłatnością za trzy posiłki w ciągu całego miesiąca, bez względu na wcześniejsze odbieranie dziecka z przedszkola w pozostałe dni. 

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie posiłki dzieci spożywają na terenie przedszkola w miejscach do tego wyznaczonych. Nie wydajemy więc do domu tzw. „suchego prowiantu” w zamian za niewykorzystany posiłek w sytuacji wcześniejszego odbioru dziecka z przedszkola.

Stawka żywieniowa

naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w Przedszkolu i wynosi:

  • za trzy posiłki    7,80 zł
  • za dwa posiłki (śniadanie i obiad)   6,24 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic lub opiekun prawny informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. 

Opłata za pierwszy dzień nieobecności oraz dzienna wysokość opłaty za korzystnie z posiłków jest zwracana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) zawiadomi przedszkole o nieobecności dziecka najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00

Przyjęty w Przedszkolu nr 286 sposób powiadamiania o nieobecności dziecka to :

  • e-mail na adres: ecnotek@edu.um.warszawa.pl
  • pisemna informacja w „Zeszyci kontaktów z rodzicami” u nauczyciela grupy, do której uczęszcza dziecko.

Ubezpieczenie za dziecko w wysokości 44 zł Rodzice wpłacają jednorazowo we wrześniu za cały rok szkolny 2017/2018.   Ubezpieczenie  obowiązuje  24  godziny  na  dobę  na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-12-2017 - Edycja treści.

22-03-2017 - Edycja treści.

17-03-2017 - Edycja treści.

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

15-03-2014 - Edycja treści.

01-01-2014 - Edycja treści.

24-12-2013 - Edycja treści.

08-04-2013 - Edycja treści.

18-01-2013 - Edycja treści.

16-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 373