Guziki

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 286 w Warszawie, ul. Mandarynki 1, który na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Inspektor danych osobowych w Przedszkolu Nr 286 w Warszawie zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018r.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Nr 286 w Warszawie, realizacji umów zawartych z Przedszkolem Nr 286 oraz w pozostałych przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w w/w celach, odbiorcami danych osobowych mogą być, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Nr 286 w Warszawie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole Nr 286 w Warszawie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 83