Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) przedmiotem działalności Przedszkola nr 286 jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc, dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dzieci 5-letnie są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Przedszkole nr 286 jest przedszkolem publicznym, gdyż

  • prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli, posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  • pełni funkcję opiekuńczo wychowawczo
  • dydaktyczną, która realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrane programy wychowania przedszkolnego, 5-letni program rozwoju przedszkola na lata 2009-2014 oraz programy przedszkolne, opracowane przez nauczycieli pracujących w placówce.

Wszystkie realizowane programy dostosowane są do potrzeb i możliwości wychowanków.

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola nr 286, sporządzany przez dyrektora, zatwierdzony przez organ prowadzący.

Statut Przedszkola nr 286 w Warszawie

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-12-2017 - Edycja treści.

22-03-2017 - Edycja treści.

17-03-2017 - Edycja treści.

03-03-2017 - Edycja treści.

18-11-2016 - Edycja treści.

24-12-2015 - Edycja treści.

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-12-2014 - Edycja treści.

05-11-2014 - Edycja treści.

15-03-2014 - Edycja treści.

01-01-2014 - Edycja treści.

08-04-2013 - Edycja treści.

15-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 374